Евро програми

Европейски програми

Тракторите Кубота се финансират по различни мeрки от Програмата за развитие на селските райони.

През европейския бюджетен период 2014-2020 г. над 200 машини Кубота получиха финансиране по мярка 4.1 и други мерки от програмата.

В новия период европейско финансиране 2021-2027 г. също са предвидени значителни средства за модернизиране на земеделските стопанства, за подпомагане на животновъдството, зеленчукопроизводството, овощарството и др.

ЦЕНТРАЛНА КОНСУЛТАНТСКА КОМПАНИЯ – вашата възможност за кандидатстване по Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 2014 – 2020 и 2021 – 2027г. както и други подмерки.

Централна Консултантска Компания ЕООД е дружество с дългогодишен опит в разработването и управлението на проекти по европейски и донорски програми. Услугите на компанията са насочени към всеки, който иска да развива и управлява своя бизнес успешно.

Освен в разработването и управлението на проекти по различни национални, европейски и международни финансови програми, Централна Консултантска Компания е специализирана в предоставянето на информация за допустимост по обществени поръчки и изготвяне на тръжна документация за участие.

За повече информация, моля свържете се с нас на office@cccinfo.bg или тел. 0877780590

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020

Подмярка 4.1  „Инвестиции в земеделски стопанства“

Минимален размер на инвестицията29 337,00 лева
Максималния размер на инвестицията2 933 700,00 лева
ИнтензитетДо 75 %
Индикативна дата на отваряне на процедурата19 Април 2021
Бюджет216 млн. евро

 

Цел

 Подмярката  има за цел повишаване на конкурентоспособността на българското земеделие, както и преструктуриране и модернизиране на земеделските стопанства.

Допустимост на кандидатите

Земеделски Производители и/или юридически лица, регистрирани, като такива от следните сектори:

 Земеделски стопани от сектор „Овощарство“

Земеделски стопани от сектор „Зеленчуци“

Земеделски стопани от сектор „Етерично маслени култури“

Земеделски стопани от сектор „Зърнопроизводство“

Земеделски стопани от секотр „Животновъдство“

Допустими разходи

 • Закупуване на селскостопанска техника, вкл. инвентар;
 • Закупуване на Софтуер за събиране, обработка и анализ на данни от различните фази на производството – поливни норми, торови норми, състояние на почвата и културите, здравословно състояние на животните и др. ;
 • Закупуване на GPS устройства за тракторите и инвентара;
 • Закупуване на устройства за тракторите и инвенатара за автоматично поливане, пръскане торене и др.;
 • Закупуване на метеорологични станции;
 • Закупуване на съоръжения и оборудване за превенция от слани, градушки, вредители и др.;
 • Закупуване на дронове с цел подобряване на производството на селсксостопанските продукти;
 • Строителство или обновяване на сгради;
 • Закупуване на специализирани транспортни средства за транспортиране на селскостопанската продукция, както и закупуване на оборудване за транспортиране на живи животни;
 • Изграждане и/или ремонт на съоръжения за напояване, включително и капково напояване, в т.ч. нови тръбопроводи, инсталации за дъждуване, помпени станции и др.
 • Съоръжения за съхраняване и опазване на водата;
 • Закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта;
 • Закупуване на сгради, помещения и друга недвижима собственост, необходими за изпълнение на проекта;
 • Разходи за консултантски, архитектурни, проектантски и юридически услуги.

Интензитет, Финансиране, Условия

 1. За проектни предложения, които са на стойност до 1 955 800,00 лева финансирането е 50%.
 2. За проектни предложения, които са на стойност до 1 955 800,00 лева и са насочени към инвестиции за опазване на околната среда и ВЕИ, иновативни технологии за стопанството включително Софтуер, GPS, Навигации – финансирането е 75%.
 3. За проектни предложения, които са на стойност от 1 955 801,96 лева до 2 933 700,00 лева, финансирането е 35%.
 4. Проектни предложения, които са на стойност от 1 955 801,96 лева до 2 933 700,00 лева и са насочени към инвестиции за опазване на околната среда и ВЕИ, иновативни технологии за стопанството включително Софтуер, GPS, Навигации – финансирането е 60%.
 5. Максималният размер на разходите за закупуване на земеделска техника е 488 950 лв.
 6. Максималният размер на допустимите разходи за един проект е 2 933 700 лева.