Category:

Почвен и листен анализ

цена цена при запитване

Заедно с теренното посещение и взимане на почвени проби Ви предлагаме  и  почвени анализи за голям набор от макро и микро елементи, почвена текстура и широкоспектърен листен анализ.

  Осигуряваме  Ви  по време на вземането на почвените проби да участва специалист, който да се съобрази с особеностите на терена, почвеното различие и отглежданата култура. За да бъдем максимално полезни на клиентите си използваме най-добрите и най-новите аналитични уреди, управлявани от екип от опитни и квалифицирани служители.

  Предлагаме издаване на становище и разтълкуване на  резултатите от почвените анализи, изготвяне на препоръки за торене,изграждане на подробна почвена карта с основните и най-важни почвени показатели,оценка за пригодност за отглеждане на земеделски култури на избраното място.

  Можете на разчитате на нашите експерти и агрономи с дългогодишен опит  по време на цялостния процес от взимане на почвените проби до контролираното наторяване, проследяване и отглеждане на културите.

  Агрохимичен анализ на почви включва:

  • Киселинността на почвата pH
  • Специфична електропроводимост
  • минерален азот (NO3-N иNH3-N),
  • съдържание на органично вещество (хумус)
  • CEC (Катионен обмен),
  • Микроелементи- Калий (K),Калций (Ca), Магнезий (Mg), Натрий (Na), Желязо (Fe), Мед (Cu), Цинк (Zn), Манган (Mn), Бор (B), Молибден (Mo), Сяра (S) и Хлор (Cl)
  • Органичен състав (% – пясък, % – глина, % – тиня)

  Широкоспектърен листен анализ на
  вашите растения

  • Включва всички елементи N, P, K, Mg, Ca, S, Fe,
   Mn, Cu, Zn, B, Mo.
  • Мониторинг в реално време на Вашите полета
   ( 4 работни дни са достатъчни )
  • Преодоляване на “Скрития глад”, който се
   среща когато растението страда от липса на един
   или няколко елемента, преди наличието на видими
   симптоми.
  • Ранното диагностициране на проблема,
   дава възможност за по-бързо и ефективно
   преодоляване

    Изготвяне на препоръки и схеми за торене

  • цялостен агрохимичен анализ на почвите
  • отчитане на  резултатите от почвените анализи
  • изготвяне на  препоръки за торене в пълно съответствие с характеристиките на локалните почвени типове и според отглежданата културата
  • изграждане на подробна почвена карта с основните и най-важни почвени показатели